Karve Institute of Social Service

50 yrs of Excellence

NAAC ACCREDITED - 'A'

MANAGEMENT

 1. Trustees

  Shri. Madhukar Pathak
  (Chairman of Board of Trustees)
  Shri. Sandeep Khardekar
  Commander Kailash Girwalkar
 2. President

  Shri. Sheshadri Bhirdikar
 3. Vice President

  Shri. Balaji Telkar
  Shri. Hemant Bhongale
  Shri. Manjunath Kulkarni
  Shri. Jagdish Patil
  Shri. Vaibhav Sadavarte
 1. Managing Committee

  Shri. Sadanand Deshpande
  (Chairman)
  Shri. Vinayak Karle
  (Vice Chairman)
  Shri. M. Shivkumar
  (Secretary)
  Shri. D. T. Janorikar
  (Treasurer)
  Shri. Prasad Karhadkar
  (Member)
  Shri. Vaijinath Biradar
  (Member)
  Shri. Rajesh Shende
  (Member)
  Shri. Madhukar Pathak
  (Member)
  Capt P.R. Sasikumar
  (Member)
  Dr. Deepak Walokar
  (Ex-Officio Member)